POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

"MY SAMODZIELNI"

 

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku przystąpił do realizacji projektu pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem projektu jest włączenie społeczne 100 osób (50 osób z niepełnosprawnością, uczestników WTZ w Opatowie oraz 50 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opatowskiego zamieszkujących na terenach wiejskich oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty WTZ o specjalistyczne wsparcie i usługi społeczne począwszy od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze specjalistycznego wsparcia w postaci usług psychologicznych, doradcy zawodowego, dietetyka, prawnika oraz asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i asystenta rodziny. Przygotowany został również pakiet usług społecznych w postaci zajęć aquaerobiku w basenie czy zajęcia nordic – walking prowadzonych przez trenera oraz 10 – dniowy wyjazd integracyjny (raz w roku), z zastosowaniem kompleksowych usług społecznych, takich jak np.: zajęcia fitness, zajęcia sportowo-rekreacyjne, spotkania integracyjne. Udzielone wsparcie przyniesie korzyści na poziomie emocjonalnym, przyczyni się do wzrostu umiejętności społecznych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dnia codziennego, wzrostu samooceny, poczucia własnej wartości, pewności siebie, integracji, poprawy wzajemnych stosunków interpersonalnych w rodzinie i środowisku, empatii. Zadaniem asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością lub asystenta rodziny będzie włączenie Uczestnika w aktywne życie społeczne, pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności i niezależności życiowej oraz inicjacja, motywacja i wspieranie aktywności rodziny, pomoc w pełnieniu odpowiednich ról społecznych i aktywności społecznej, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów i problemów rodzinnych, współdziałanie z instytucjami w celu udzielenia pomocy w takiej dziedzinie życia jakiej potrzebuje lub wymaga. Udział w projekcie odbywa się zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz dostępności osób z niepełnosprawnością.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates