POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!”. 

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku.

 

TREŚĆ

Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!”

TRYB ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony  - 13 MARZEC 2019r.

Ogłoszenie nr 524969-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

 

Opatów,  04. 04. 2019r.

 

Zamawiający:

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Zochcinek 42

27-500 Opatów

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

 

„Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

 

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.)   Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

A-Z Turystyka

Anna Ryszczyńska

76-035 Tymień 48/2

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60% ;  Termin wykonania – 40%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę spośród niepodlegających odrzuceniu ofert  w kryterium:  cena - 60 pkt;   termin wykonania - 40 pkt,

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty przez:

 

1) Sun & More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

- oferta nie podlegała punktacji

 

2) A-Z Turystyka

Anna Ryszczyńska

76-035 Tymień 48/2   

 - ilość pkt. przyznanych ofercie – 100,00

cena – 60,00 pkt;  termin wykonania – 40.  pkt)

 

3) Biuro Turystyczne POLTUR

Pl. B. Głowackiego 36

39-400 Tarnobrzeg

- oferta nie podlegała punktacji

 

4) Biuro Turystyczne DARTUR

ul. St. Czernika 26

27-500 Opatów

Oddział : ul. Partyzantów 13B

- oferta nie podlegała punktacji

 

 

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

                                               Jarosław Basak

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates