A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej dot. oleju opałowego

Znak sprawy:

ZP.26.9.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku       

Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatów

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

Dotyczy przetargu nieograniczonego. „Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku”. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamiamy, że w toku dokonywanego badania ofert przetargowych firma PETROBOS Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce złożyła wyjaśnienia dotyczące oczywistej omyłki rachunkowej. Zamawiający stwierdził oczywistą omyłkę rachunkową. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający dokonał następujących poprawek w ofercie z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek:

Przed poprawieniem:
Stały upust 0,15 podany w zł brutto za 1 litr oleju (wartość oceniana).

Po poprawieniu:
Stały upust 0,20 podany w zł brutto za 1 litr oleju (wartość oceniana) .

Powyższy błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę ma charakter oczywisty i bezsporny,
polega bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego,
a w szczególności, z podania błędnego wyniku z wyliczenia stałego upustu.           p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku
/-/ Jarosław Basak

 


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates