POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) - Wyjazd integracyjny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

TREŚĆ

 Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

2019-03-25, godzina: 10:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 2019-06-30.

 

 

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE TREŚCI SIWZ


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów działając zgodnie z treścią art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie dotyczące treści SIWZ ww. postępowania.

W dniu: 19. 03. 2019r. wpłynęły pytania:

Treść pytania nr 1:

„Czy wyjazdy mogą następować po sobie dzień po dniu, tj. powrót pierwszej grupy np. 1 a wyjazd drugiej grupy 2?”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Tak. Wyjazdy mogą następować po sobie dzień po dniu.

Treść pytania nr 2:

„Ile zamawiający przewiduje wyjść na basen w przypadku basenu położonego poza terenem ośrodka?”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający przewiduje 4 wyjścia na basen.

Treść pytania nr 3:

„Czy oba turnusy mogą odbywać się w maju ?”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Tak. Oba turnusy mogą odbywać się w maju.

Treść pytania nr 4:

„Ile jest osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w pierwszym i drugim turnusie?”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W wyjazdach wezmą udział osoby poruszające się na wózku inwalidzkim - po 2 na każdy wyjazd.

Powyższe odpowiedzi wiąże strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

Jarosław Basak

.........................................

Kierownik zamawiającego


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates